‘കൈവിടില്ല നിന്നെയേത് യുദ്ധം വന്നാലും…’ | Russia Ukraine War | Arya And Her Pet Dog Saira

തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വളർത്തുനായയെ എന്തുവന്നാലും യുദ്ധ ഭൂമിയിൽ കൈവിടില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച ആര്യയുടെ കഥയാണിപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്… Malayali student and her Pet dog stranded in Ukraine. #aryaandsaira #ukraine #AsianetNewsLive #KeralaNewsLive #MalayalamNewsLive Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG for Malayalam News Live updates Website…

'കൈവിടില്ല നിന്നെയേത് യുദ്ധം വന്നാലും...' | Russia Ukraine War | Arya And Her Pet Dog Saira

Source

0
(0)

തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വളർത്തുനായയെ എന്തുവന്നാലും യുദ്ധ ഭൂമിയിൽ കൈവിടില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച ആര്യയുടെ കഥയാണിപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്…
Malayali student and her Pet dog stranded in Ukraine.
#aryaandsaira #ukraine #AsianetNewsLive #KeralaNewsLive #MalayalamNewsLive

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG for Malayalam News Live updates

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML

Download India’s No. 1 Malayalam Live News Asianet Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet
► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News – Kerala’s No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. The latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

0 / 5. 0